MineCraft HD – Xây khách sạn chỉ 1 lệnhGirix Chào tất cả mọi người.
mong mọi người ủng hộ bằng cách đăng ký kênh ạ
từ nay các link tải về nằm tại bình luận nha mọi người

girix,girix minecraft,girix gamer,xay nha,xay nha minecraft,xay nha auto minecraft,sang tao minecraft,girix sang tao,xay nha dep,xay khach san,khach san minecraft,nha nghi minecraft,command block,block,play minecraft,goc minecraft,cam nang,huong dan,cam nang game thu,huong dan game thu,MineCraft HD,MineCraft HD – Xây khách sạn chỉ 1 lệnh

Xem Thêm Bài Viết Review Khác: http://guidegame.net/review

Nguồn: https://guidegame.net/

Related Post

45 Comments

  • /summon FallingSand ~ ~5 ~2 {Block:redstone_block,Time:1,DropItem:0,Riding: {id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/fill ~ ~-4 ~ ~1 ~80 ~ air},Time:1,DropItem:0,Riding: {id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/give @p[r=170] spawn_egg 1 91 {display:{Name:"Create_Hotel"},HideFlags:127,Silent:1,ench:[{id:34,lvl:10}]}},Time:1,DropItem:0,Riding: {id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/tellraw @a {text:"let's go !…",color:green}},Time:1,DropItem:0,Riding: {id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/setblock ~7 ~-1 ~-6 command_block 0 replace {Command: /summon FallingSand ~ ~10 ~-2 {Block:redstone_block,Time:1,DropItem:0,Riding: {id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/fill ~ ~-91 ~ ~ ~90 ~-1 air},Time:1,DropItem:0,Riding: {id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @a[score_building_min=1] ~ ~ ~ /scoreboard players set @a building 0},Time:1,DropItem:0,Riding: {id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/give @p[r=170] spawn_egg 1 91 {display:{Name:"Create_Hotel"},HideFlags:127,Silent:1,ench:[{id:34,lvl:10}]}},Time:1,DropItem:0,Riding: {id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/tellraw @a {text:"finish !",color:yellow}},Time:1,DropItem:0,Riding: {id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/setblock ~-1 ~-87 ~2 air},Time:1,DropItem:0,Riding: {id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/kill @e[type=ArmorStand]},Time:1,DropItem:0,Riding: {id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=fl] ~ ~ ~ /fill ~-18 ~44 ~-18 ~18 ~44 ~18 quartz_block},Time:1,DropItem:0,Riding: {id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=del] ~ ~ ~ /fill ~ ~ ~ ~-7 ~100 ~4 air},Time:1,DropItem:0,Riding: {id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=del] ~ ~ ~ /tp @e[name=del] ~-20 ~ ~26},Time:1,DropItem:0,Riding: {id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=del] ~ ~ ~ /fill ~ ~ ~ ~8 ~100 ~-4 air},Time:1,DropItem:0,Riding: {id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=fl] ~ ~ ~ /summon ArmorStand ~10 ~-11 ~-13 {NoGravity:1,Small:1,CustomName:del,Invisible:1,CustomNameVisible:1,Equipment:[{},{},{},{},{Damage:1,id:log2}]}},Time:1,DropItem:0,Riding: {id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=fl] ~ ~ ~ /clone ~-17 ~0 ~-17 ~17 ~3 ~17 ~-17 ~40 ~-17},Time:1,DropItem:0,Riding: {id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=fl] ~ ~ ~ /clone ~-17 ~0 ~-17 ~17 ~3 ~17 ~-17 ~36 ~-17},Time:1,DropItem:0,Riding: {id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=fl] ~ ~ ~ /clone ~-17 ~0 ~-17 ~17 ~3 ~17 ~-17 ~32 ~-17},Time:1,DropItem:0,Riding: {id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=fl] ~ ~ ~ /clone ~-17 ~0 ~-17 ~17 ~3 ~17 ~-17 ~28 ~-17},Time:1,DropItem:0,Riding: {id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=fl] ~ ~ ~ /clone ~-17 ~0 ~-17 ~17 ~3 ~17 ~-17 ~24 ~-17},Time:1,DropItem:0,Riding: {id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=fl] ~ ~ ~ /clone ~-17 ~0 ~-17 ~17 ~3 ~17 ~-17 ~20 ~-17},Time:1,DropItem:0,Riding: {id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=fl] ~ ~ ~ /clone ~-17 ~0 ~-17 ~17 ~3 ~17 ~-17 ~16 ~-17},Time:1,DropItem:0,Riding: {id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=fl] ~ ~ ~ /clone ~-17 ~0 ~-17 ~17 ~3 ~17 ~-17 ~12 ~-17},Time:1,DropItem:0,Riding: {id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=fl] ~ ~ ~ /clone ~-17 ~0 ~-17 ~17 ~3 ~17 ~-17 ~8 ~-17},Time:1,DropItem:0,Riding: {id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=fl] ~ ~ ~ /clone ~-17 ~0 ~-17 ~17 ~3 ~17 ~-17 ~4 ~-17},Time:1,DropItem:0,Riding: {id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=lb] ~ ~ ~ /fill ~-13 ~0 ~9 ~-14 ~16 ~8 glowstone},Time:1,DropItem:0,Riding: {id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=fl] ~ ~ ~ /fill ~-12 ~3 ~6 ~-11 ~3 ~11 quartz_block 1},Time:1,DropItem:0,Riding: {id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=fl] ~ ~ ~ /fill ~-13 ~3 ~7 ~-13 ~3 ~6 quartz_block 1},Time:1,DropItem:0,Riding: {id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=fl] ~ ~ ~ /fill ~-14 ~3 ~7 ~-14 ~3 ~6 quartz_stairs 0},Time:1,DropItem:0,Riding: {id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=fl] ~ ~ ~ /fill ~-15 ~2 ~7 ~-16 ~2 ~6 quartz_block 1},Time:1,DropItem:0,Riding: {id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=fl] ~ ~ ~ /fill ~-15 ~2 ~8 ~-16 ~2 ~8 quartz_stairs 3},Time:1,DropItem:0,Riding: {id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=fl] ~ ~ ~ /fill ~-15 ~1 ~11 ~-16 ~1 ~9 quartz_block 1},Time:1,DropItem:0,Riding: {id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=fl] ~ ~ ~ /fill ~-14 ~1 ~11 ~-14 ~1 ~10 quartz_stairs 1},Time:1,DropItem:0,Riding: {id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=fl] ~ ~ ~ /fill ~-13 ~0 ~11 ~-13 ~0 ~10 quartz_stairs 1},Time:1,DropItem:0,Riding: {id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=fl] ~ ~ ~ /setblock ~-10 ~1 ~8 acacia_door 8},Time:1,DropItem:0,Riding: {id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=fl] ~ ~ ~ /setblock ~-10 ~0 ~8 acacia_door 0},Time:1,DropItem:0,Riding: {id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=fl] ~ ~ ~ /setblock ~13 ~0 ~-10 bed 2},Time:1,DropItem:0,Riding: {id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=fl] ~ ~ ~ /setblock ~13 ~0 ~-11 bed 10},Time:1,DropItem:0,Riding: {id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=fl] ~ ~ ~ /fill ~11 ~0 ~-10 ~16 ~0 ~-10 carpet 3},Time:1,DropItem:0,Riding: {id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=fl] ~ ~ ~ /fill ~11 ~0 ~-10 ~16 ~2 ~-10 air},Time:1,DropItem:0,Riding: {id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=fl] ~ ~ ~ /clone ~10 ~0 ~-10 ~16 ~3 ~-10 ~10 ~0 ~-11 move},Time:1,DropItem:0,Riding: {id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=fl] ~ ~ ~ /clone ~10 ~0 ~10 ~16 ~3 ~16 ~10 ~0 ~-11},Time:1,DropItem:0,Riding: {id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=fl] ~ ~ ~ /clone ~10 ~0 ~10 ~16 ~3 ~16 ~10 ~0 ~-4},Time:1,DropItem:0,Riding: {id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=fl] ~ ~ ~ /clone ~10 ~0 ~10 ~16 ~3 ~16 ~10 ~0 ~3},Time:1,DropItem:0,Riding: {id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=fl] ~ ~ ~ /setblock ~10 ~1 ~13 spruce_door 8},Time:1,DropItem:0,Riding: {id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=fl] ~ ~ ~ /setblock ~10 ~0 ~13 spruce_door 2},Time:1,DropItem:0,Riding: {id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=fl] ~ ~ ~ /setblock ~11 ~0 ~11 crafting_table},Time:1,DropItem:0,Riding: {id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=fl] ~ ~ ~ /setblock ~11 ~1 ~15 glowstone},Time:1,DropItem:0,Riding: {id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=fl] ~ ~ ~ /setblock ~11 ~0 ~15 acacia_fence},Time:1,DropItem:0,Riding: {id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=fl] ~ ~ ~ /setblock ~16 ~0 ~11 chest 3},Time:1,DropItem:0,Riding: {id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=fl] ~ ~ ~ /setblock ~15 ~0 ~11 chest 3},Time:1,DropItem:0,Riding: {id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=fl] ~ ~ ~ /setblock ~13 ~0 ~16 bed 8},Time:1,DropItem:0,Riding: {id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=fl] ~ ~ ~ /setblock ~13 ~0 ~15 bed 0},Time:1,DropItem:0,Riding: {id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=fl] ~ ~ ~ /setblock ~14 ~0 ~16 bed 8},Time:1,DropItem:0,Riding: {id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=fl] ~ ~ ~ /setblock ~14 ~0 ~15 bed 0},Time:1,DropItem:0,Riding: {id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=fl] ~ ~ ~ /fill ~16 ~0 ~16 ~11 ~0 ~11 carpet 3 replace carpet 10},Time:1,DropItem:0,Riding: {id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=fl] ~ ~ ~ /fill ~10 ~0 ~10 ~16 ~3 ~10 wool 0},Time:1,DropItem:0,Riding: {id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=fl] ~ ~ ~ /fill ~10 ~0 ~16 ~10 ~3 ~10 wool 0},Time:1,DropItem:0,Riding: {id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=fl] ~ ~ ~ /clone ~-16 ~0 ~-16 ~-10 ~3 ~-10 ~-16 ~0 ~-2},Time:1,DropItem:0,Riding: {id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=fl] ~ ~ ~ /clone ~-16 ~0 ~-16 ~-10 ~3 ~-10 ~-16 ~0 ~-9},Time:1,DropItem:0,Riding: {id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=fl] ~ ~ ~ /setblock ~-10 ~1 ~-12 spruce_door 8},Time:1,DropItem:0,Riding: {id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=fl] ~ ~ ~ /setblock ~-10 ~0 ~-12 spruce_door 0},Time:1,DropItem:0,Riding: {id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=fl] ~ ~ ~ /setblock ~-13 ~0 ~-11 acacia_stairs 2},Time:1,DropItem:0,Riding: {id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=fl] ~ ~ ~ /setblock ~-11 ~0 ~-16 crafting_table},Time:1,DropItem:0,Riding: {id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=fl] ~ ~ ~ /setblock ~-11 ~1 ~-14 g

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *