Bài 5: Giới thiệu về UML, class diagram và activity diagramNhập môn kỹ thuật phần mềm playlist:
Nhóm thảo luận:

Học lập trình, công nghệ phần mềm, uml, ngôn ngữ mô hình hợp nhất, use case diagram, activity diagram, class diagram

Xem Thêm Bài Viết Esport Khác: http://guidegame.net/esport

Nguồn: https://guidegame.net/

Related Post

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *